fbpx

 

 

Foundation Better School

 

President of the Foundation

Cezary Styczewski

 

Krekole 34

11-106 KIWITY

 

+48 506 179 582

NIP - 743-203-71-43

Regon 382353640

KRS 0000763924

kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

 

Bank account

Bank Millennium SA

SWIFT/BIC: BIGBPLPW

PL 75 1160 2202 0000 0003 7001 7982

 

Settlement of transactions by payment card and e-transfer is carried out via Dotpay.pl

Methods and payment channels you can use when making online payments via Dotpay

chanel logos1

Karta kredytowa1

 

Select the donation amount

Amount:


 

Thank you very much!

For all, the smallest donations.

! The transfer of a donation means at the same time consent to the processing of your personal data in accordance with this information clause !

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Lepsza Szkoła z siedzibą w Krekole 34 11-106 KIWITY;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem, na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody;

3) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty; Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez banki, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych; pozostałe dane osobowe (m.in. adres email, telefon) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie danych osobowych objętych treścią odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu; Strona 2 z 2

10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.


 

Foundation Better School

 

President Cezary Styczewski

Krekole 34

11-106 KIWITY

 

+48 506 179 582

kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

NIP - 743-203-71-43

Regon 382353640

KRS 0000763924

Bank account

Bank Millennium SA

SWIFT/BIC: BIGBPLPW

PL 75 1160 2202 0000 0003 7001 7982

Facebook slider iconClose Facebook slider icon
poland                                                                     european union 

 

   
   

  1

  fdsgsfdgs

  yt

  Nasi Darczyńcy

  ©

  Better School Foundation. All rights reserved. Designed by LW24.pl