fbpx
 
 

REGULAMIN STRONY  INTERNETOWEJ

FUNDACJI LEPSZA SZKOŁA

 • § 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania i warunki korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem fundacjalepszaszkola.pl   zwanej dalej „Stroną”.
 2. Administratorem Strony jest Fundacja Lepsza Szkoła z siedzibą w Krekole 34 11-106 KIWITY , NIP - 743-203-71-43 Regon 382353640 KRS 0000763924 zwana dalej „Fundacja” lub „Administrator”.
 3. Dane kontaktowe

         Fundacja Lepsza Szkoła

         Prezes Cezary Styczewski

        Krekole 34 11-106

        KIWITY Tel +48 506 179 582

Strona wykorzystywana jest do :

 1. a)      kontaktu z darczyńcami i podopiecznymi Fundacji,
 2. b)      do prowadzenia zbiórek darowizn na cele statutowe Fundacji, w tym poprzez usługę płatności elektronicznych.
 1. Strona działa wykorzystując pliki cookies. Zasady ich wykorzystywania podane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem fundacjalepszaszkola.pl .
 2. Korzystanie ze Strony nie wymaga logowania.
 • § 2

Płatności online

 1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania darowizny na rzecz Fundacji z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznych (online) wyrażonych w polskich złotych (PLN), obsługiwanej przez Dotpay.pl
 2. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji płatności elektronicznych (online) określa regulamin płatności Dotpay, dostępny na stronie https://www.dotpay.pl/.
 3. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
 4. Użytkownik wyraża wolę przekazania darowizny, o której mowa w ust. 1 powyżej, poprzez wybranie jednej z 3 proponowanych domyślnie kwot lub wskazanie własnej kwoty. Po wskazaniu kwoty Użytkownik przekierowany zostanie na stronę internetowa Dotpay.pl, gdzie możliwe będzie zapoznanie się z regulaminem transakcji. 
 • § 3

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące usług płatności elektronicznych, o których mowa w § 2, należy kierować do podmiotu świadczącego te usługi.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz wskazywać jej przedmiot oraz powinna zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem.
 4. Fundacja udziela odpowiedzi na reklamację, w formie elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne. 
 • § 4

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w celu korzystania ze Strony i Usług jest Fundacja Lepsza Szkoła z siedzibą w Krekole 34 11-106 KIWITY , NIP - 743-203-71-43 Regon 382353640 KRS 0000763924
 2. Fundacja gromadzi w ramach Serwisu następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail.
 3. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, na podstawie udzielonych przez nich zezwoleń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204).
 4. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celach statutowych Fundacji i w związku z realizacją płatności elektronicznych. 
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w trakcie korzystania ze Strony, mogą być gromadzone automatycznie dane techniczne służące do prowadzenia statystyk oglądalności
 6. Każdemu Użytkownikowi Strony przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania i poprawiania, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania i usunięcia, jak również do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.
 7. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • § 5

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 2. Polityka prywatności dostępna jest tutaj https://fundacjalepszaszkola.pl/pl/polityka-prywatnosci
 3. Fundacja zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonywania innych prac, a także z innych przyczyn niezależnych od Fundacji.
 4. Fundacja jest uprawniona do zawieszenia działalności Strony lub jej zamknięcia, w całości lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Foundation Better School

 

President Cezary Styczewski

Krekole 34

11-106 KIWITY

 

+48 506 179 582

kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

NIP - 743-203-71-43

Regon 382353640

KRS 0000763924

Bank account

Bank Millennium SA

SWIFT/BIC: BIGBPLPW

PL 75 1160 2202 0000 0003 7001 7982

Facebook slider iconClose Facebook slider icon
poland                                                                     european union