fbpx

 pobierz PDF

Uchwała nr 2/I/2019

Fundatora Fundacji Lepsza Szkoła w Krekolach

z dnia 10 stycznia 2019r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

 

STATUT

Fundacji Lepsza Szkoła

z siedzibą w Krekolach

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

 • § 1.
 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Lepsza Szkoła.
 2. Fundacja została założona przez Alicję Styczewską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Władysławskiego w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie w dniu 23 lipca 2018r. (Rep. A. Nr 4075/2018).
 • § 2.
 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Krekole w województwie warmińsko-mazurskim.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 • § 3.

Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją, ze względu na zakres działania oraz cele Fundacji, jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Rozdział II

Cele, zakres, zasady i formy działalności Fundacji.

 

 • § 4.
 1. Fundacja zostaje powołana w celu:

1) inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce lub zarządzaniu wiedzą,

2) upowszechniania wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, innowacji            w edukacji lub innowacji w zarządzaniu zasobami intelektualnymi,

3) poszerzania świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, nauki i funkcjonowania rynku pracy,

4) propagowania dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą,

5) promowania osób fizycznych i prawnych o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia lub kreowania społeczeństwa uczącego się             i podstaw gospodarki opartej na wiedzy,

6) wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów                  i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

7) udzielania pomocy młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

8) udzielania pomocy uczniom i studentom w rozwiązywaniu problemów i trudności szkolnych,

9) prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli                         i studentów,

10) rozwijania i umacniania postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie                   w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2a. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów oraz wyłącznie jako  działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę  przychodów  nad  kosztami  przeznacza  na  działalność określoną w § 5 ust. 1 i ust. 2.

 1. W ramach wszystkich form działalności, wskazanych w ust. 2 powyżej, Fundacja powinna wybudować we wsi Krekole w Gminie Kiwity nowe i nowoczesne obiekty oświatowe oraz wykorzystywać je do osiągnięcia celów wskazanych w ust. 1 powyżej.
 • § 5.
 1. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego, polegającą na:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,

3) działalności charytatywnej,

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

6) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

7) wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej,

8) promocji i organizacji wolontariatu,

9) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania                     i ochrony praw dziecka,

10) przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,

11) prowadzeniu placówek wychowania przedszkolnego,

12) prowadzeniu szkół podstawowych,

13) prowadzeniu liceów ogólnokształcących,

14) prowadzeniu szkół policealnych,

15) prowadzeniu pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

16) prowadzeniu pozaszkolnych form edukacji artystycznej.

 1. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:

1) badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych                     i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

2) działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),

3) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

4) pozaszkolnych formach edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

5) pozaszkolnych formach edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),

6) nauce języków obcych (PKD 85.59.A),

7) działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z),

8) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z),

9) działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),

10)           działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),

11)           działalności klubów sportowych (PKD 93.12.Z),

12) działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z).

 • § 6.

Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą :

1) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

3) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

4) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

5) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

6) wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

7) badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

8) placówki doskonalenia nauczycieli (PKD 85.41.C),

9) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane                      (PKD 85.59.B).

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

 

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) wpłacony przez Fundatora tworzący fundusz założycielski, a wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1000 zł (jeden tysiąc złotych).
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów z własnej działalności, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz innego mienia nabytego przez Fundację w toku działania.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 • § 8.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywaniu ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 • § 9.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady określone odrębnymi przepisami.

 • § 10.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji.

 

 • § 11.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

 

 • § 12.
 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób.
 2. Rada Fundacji:
 3. sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności,
 4. ocenia roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami i stanem faktycznym,
 5. składa Fundatorowi coroczne wnioski z oceny wyników sprawozdań Zarządu,
 6. ocenia roczne i wieloletnie plany działalności Fundacji w tym i w zakresie zadań finansowanych Rada Fundacji.
 7. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
 8. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony.
 9. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
 10. a) nie jest członkiem organu zarządzającego, ani nie pozostaje w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem tego organu,
 11. b) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 12. Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 13. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 • § 13.
 1. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.
 2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.
 3. W akcie powołania członków Zarządu Fundator określa ich funkcję w Zarządzie.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:

a)realizowanie celów Fundacji,

 1. b) prowadzenie spraw Fundacji,
 2. c) sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji,
 3. d) reprezentowanie Fundacji,
 4. e) zawieranie umów w imieniu Fundacji.
 5. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni.
 6. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji jednoosobowo, a pozostali członkowie Zarządu dwuosobowo.
 7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wymaga uchwały Rady Fundacji.
 • § 14.

Zarząd zobowiązany jest składać Radzie Fundacji i właściwemu Ministrowi sprawozdanie z działalności Fundacji do 30 marca każdego roku za rok ubiegły.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

 

 • § 15.
 1. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Zarząd lub wyznaczony przez Fundatora likwidator.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cele zbliżone do celów Fundacji wskazane przez Fundatora.
 3. Decyzje w sprawie zmiany statutu Fundacji, bez możliwości zmiany celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 4. Skreślony.

…………………………….

                                                                                                  Fundator – Alicja Styczewska

 

 

 pobierz PDF

pobierz PDF

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Lepsza Szkoła z siedzibą w Krekole 34 11-106 KIWITY;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem, na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody;

3) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty; Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez banki, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych; pozostałe dane osobowe (m.in. adres email, telefon) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie danych osobowych objętych treścią odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;

10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

pobierz PDF

 

pobierz PDF

 

KLAUZULA INFORMACYJNA KORESPONDENCJA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Lepsza Szkoła z siedzibą w Krekole 34 11-106 KIWITY;

 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji bądź do momentu wcześniejszego odwołania zgody; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;

9) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

pobierz PDF

 

pobierz PDF

Szanowny Użytkowniku!

 1. Kiedy wchodzisz na naszą stronę, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 4. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 5. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 

Wprowadzenie

Prywatność naszych użytkowników traktujemy poważnie i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie.

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "Dane"), które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem naszej strony.

Polityka ta nie odnosi się do innych informacji, które do nas nie należą i których nie kontrolujemy.

1. Zbieranie danych

 1. Jak wiele innych stron internetowych, pobieramy także automatycznie informacje zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych

 1. Możemy używać danych, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryn. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
  1. Polityka prywatności stanowi inaczej w dalszej części dokumentu;
  2. otrzymamy Twoją zgodę na udostępnienie Twoich danych;
  3. zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie;
  4. zauważymy że jakiekolwiek Twoje działanie łamie warunki korzystania z witryny i naszą Politykę prywatności, czy inne warunki użytkowania, a także w przypadku naruszania naszych praw własności;
  5. wszystkie lub którakolwiek z witryn zostaną wykupione przez stronę trzecią z zastrzeżeniem, że strona trzecia będzie używała Danych zgodnie z naszą Polityką prywatności, która jest umową między nami a rejestrującymi się użytkownikami i w związku z tym stanowi  zobowiązanie prawne.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w celu korzystania ze Strony i Usług jest Fundacja Lepsza Szkoła z siedzibą w Krekole 34 11-106 KIWITY , NIP - 743-203-71-43 Regon 382353640 KRS 0000763924
 3. Przechodząc na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, zapoznaj się z polityką prywatności tamtej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie. Pliki cookiemożemy stosować, aby:
  1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do ktorych odwolujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
  2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
  3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
  4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do któych się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
  5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
  6. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
  7. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz mo zliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  8. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

8. Zmiany w Polityce prywatności

Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej Polityki prywatności, umieścimy tutaj odpowiednie informacje. Dlatego też prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą bieżącą polityką.

9. BEZ GWARANCJI

  1. W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
  2. Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

8. Kontakt

Pytania dotyczące naszej Polityki prywatności prosimy kierować do administratora serwisu na adres kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

pobierz PDF

 

REGULAMIN STRONY  INTERNETOWEJ

FUNDACJI LEPSZA SZKOŁA

 • § 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania i warunki korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem fundacjalepszaszkola.pl   zwanej dalej „Stroną”.
 2. Administratorem Strony jest Fundacja Lepsza Szkoła z siedzibą w Krekole 34 11-106 KIWITY , NIP - 743-203-71-43 Regon 382353640 KRS 0000763924 zwana dalej „Fundacja” lub „Administrator”.
 3. Dane kontaktowe

         Fundacja Lepsza Szkoła

         Prezes Cezary Styczewski

        Krekole 34 11-106

        KIWITY Tel +48 506 179 582

Strona wykorzystywana jest do :

 1. a)      kontaktu z darczyńcami i podopiecznymi Fundacji,
 2. b)      do prowadzenia zbiórek darowizn na cele statutowe Fundacji, w tym poprzez usługę płatności elektronicznych.
 1. Strona działa wykorzystując pliki cookies. Zasady ich wykorzystywania podane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem fundacjalepszaszkola.pl .
 2. Korzystanie ze Strony nie wymaga logowania.
 • § 2

Płatności online

 1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania darowizny na rzecz Fundacji z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznych (online) wyrażonych w polskich złotych (PLN), obsługiwanej przez Dotpay.pl
 2. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji płatności elektronicznych (online) określa regulamin płatności Dotpay, dostępny na stronie https://www.dotpay.pl/.
 3. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
 4. Użytkownik wyraża wolę przekazania darowizny, o której mowa w ust. 1 powyżej, poprzez wybranie jednej z 3 proponowanych domyślnie kwot lub wskazanie własnej kwoty. Po wskazaniu kwoty Użytkownik przekierowany zostanie na stronę internetowa Dotpay.pl, gdzie możliwe będzie zapoznanie się z regulaminem transakcji. 
 • § 3

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące usług płatności elektronicznych, o których mowa w § 2, należy kierować do podmiotu świadczącego te usługi.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej na adres: kontakt@fundacjalepszaszkola.pl oraz wskazywać jej przedmiot oraz powinna zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem.
 4. Fundacja udziela odpowiedzi na reklamację, w formie elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne. 
 • § 4

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w celu korzystania ze Strony i Usług jest Fundacja Lepsza Szkoła z siedzibą w Krekole 34 11-106 KIWITY , NIP - 743-203-71-43 Regon 382353640 KRS 0000763924
 2. Fundacja gromadzi w ramach Serwisu następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail.
 3. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, na podstawie udzielonych przez nich zezwoleń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204).
 4. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celach statutowych Fundacji i w związku z realizacją płatności elektronicznych. 
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w trakcie korzystania ze Strony, mogą być gromadzone automatycznie dane techniczne służące do prowadzenia statystyk oglądalności
 6. Każdemu Użytkownikowi Strony przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania i poprawiania, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania i usunięcia, jak również do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.
 7. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres kontakt@fundacjalepszaszkola.pl  
 • § 5

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 2. Polityka prywatności dostępna jest tutaj https://fundacjalepszaszkola.pl/pl/polityka-prywatnosci
 3. Fundacja zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonywania innych prac, a także z innych przyczyn niezależnych od Fundacji.
 4. Fundacja jest uprawniona do zawieszenia działalności Strony lub jej zamknięcia, w całości lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Fundacja Lepsza Szkoła 

Prezes 

Cezary Styczewski

Krekole 34

11-106 KIWITY

 

+48 606 272 963

kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

Wolontariusz

Paweł Baranowski 

+48 603 045 031

baranowskipawel00@gmail.com

NIP - 743-203-71-43

Regon 382353640

KRS 0000763924

Rachunek Bankowy

Bank Millennium SA

SWIFT/BIC: BIGBPLPW

PL 75 1160 2202 0000 0003 7001 7982

Facebook slider iconClose Facebook slider icon
poland                                                                     european union 

 

   
   

  1

  fdsgsfdgs

  yt

  Nasi Darczyńcy

  ©

  Fundacja Lepsza Szkoła. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowany przez LW24.pl