fbpx
 
 

MISJA FUNDACJI

 

Bezpośrednią inspiracją powołania Fundacji Lepsza Szkoła było 15 letnie doświadczenia Fundatora w obszarze funkcjonowania Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach.

Zmiany ustrojowe po 1989 roku wywarły swoje piętno na wszystkich dziedzinach życia społecznego w naszym kraju w tym także na szeroko rozumianym systemie oświaty. Jedną z konsekwencji tych zmian było obciążenia samorządów kosztami utrzymania placówek oświatowych. Niekorzystne zmiany demograficzne spowodowały  zmniejszenie ilości uczniów szczególnie w małych wiejskich szkołach. Odpowiedzią na to ze strony samorządów była likwidacja tysięcy małych wiejskich szkół w całej Polsce w celu racjonalizacji kosztów na zadania oświatowe. Z punktu widzenia długofalowego myślenia o edukacji społeczeństwa oraz roli jaką wiejskie szkoły odgrywały zawsze w lokalnych środowiskach likwidacja tych szkół była niepowetowaną i nieodwracalną stratą w sensie społecznym. Na szczęście w wielu takich przypadkach znaleźli się samorządowcy, rodzice i nauczyciele, którzy kierując się dobrem dzieci a nie tylko krótkowzrocznym rachunkiem ekonomicznym podjęli trud przekształcenia zaplanowanych do likwidacji szkół w placówki niepubliczne. Było to jednoznaczne z wzięciem odpowiedzialności za finansowe utrzymania szkoły, która będąc placówką niepubliczną mogła liczyć tylko na dotację z budżetu państwa. Ten stan faktyczny wynikał z dwóch zasadniczych przyczyn. Samorządy godziły się na przekształcenia szkoły w niepubliczną ale pod warunkiem zdjęcia z nich obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania placówki. W tym stanie rzeczy szkoła niepubliczna utrzymująca się z datacji państwowej miała do dyspozycji połowę środków finansowych w stosunku do analogicznej szkoły publicznej. Z prawnego punktu widzenia za naukę można było pobierać czesne ale w praktyce w przypadku szkół wiejskich nie wchodziło to w rachubę. W roku 2004 kiedy została utworzona Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach uczęszczało do niej 35 uczniów. Dziś po piętnastu latach jest ich 128.

Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom jakie stoją przed polską oświatą Fundacja Lepsza Szkoła ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, innowacji w edukacji, poszerzania świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się. Realizując powyższe cele Fundacja współpracuje z partnerami publicznymi takimi  jak jednostki samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowymi, placówkami oświatowymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, które dobrowolnie chcą współpracować z Fundacją na rzecz rozwoju nowoczesnej polskiej oświaty.

W ramach tak wytyczonej wizji jednym z aktualnie priorytetowych zadań Fundacji jest wybudowanie w miejscowości Krekole nowoczesnego budynku szkolno-przedszkolnego dla dzieci z gminy Kiwity ale także z okolicznych miast tak jak funkcjonuje to teraz w starym budynku szkolnym.

Szczegółowe cele realizowane przez Fundację znajdują się w Statucie Fundacji Lepsza Szkoła.    


 

Fundacja Lepsza Szkoła 

Prezes 

Cezary Styczewski

Krekole 34

11-106 KIWITY

 

+48 606 272 963

kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

Wolontariusz

Paweł Baranowski 

+48 603 045 031

baranowskipawel00@gmail.com

NIP - 743-203-71-43

Regon 382353640

KRS 0000763924

Rachunek Bankowy

Bank Millennium SA

SWIFT/BIC: BIGBPLPW

PL 75 1160 2202 0000 0003 7001 7982

Facebook slider iconClose Facebook slider icon
poland                                                                     european union