Statut Fundacji

Uchwała nr 1/XI/2021

Fundatora Fundacji Lepsza Szkoła w Krekolach

z dnia 18 stycznia 2021r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

Statut

Fundacji Lepsza Szkoła z siedzibą w Krekolach

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§ 1.

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Lepsza Szkoła.
 2. Fundacja została założona przez Alicję Styczewską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Władysławskiego w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie w dniu 23 lipca 2018r. (Rep. A. Nr 4075/2018).

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Krekole w województwie warmińsko-mazurskim.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

 1. Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją, ze względu na zakres działania oraz cele Fundacji, jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Rozdział II

Cele, zakres, zasady i formy działalności Fundacji.

§ 4.

 1. Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją, ze względu na zakres działania oraz cele Fundacji, jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
  1. inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce lub zarządzaniu wiedzą,
  2. upowszechniania wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, innowacji w edukacji lub innowacji w zarządzaniu zasobami intelektualnymi,
  3. poszerzania świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, nauki i funkcjonowania rynku pracy,
  4. propagowania dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą,
  5. promowania osób fizycznych i prawnych o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia lub kreowania społeczeństwa uczącego się, i podstaw gospodarki opartej na wiedzy,
  6. wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
  7. udzielania pomocy młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
  8. udzielania pomocy uczniom i studentom w rozwiązywaniu problemów i trudności szkolnych,
  9. prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i studentów,
  10. rozwijania i umacniania postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
  1. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów oraz wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność określoną w § 5 ust. 1 i ust. 2.
 3. W ramach wszystkich form działalności, wskazanych w ust. 2 powyżej, Fundacja powinna wybudować we wsi Krekole w Gminie Kiwity nowe i nowoczesne obiekty oświatowe oraz wykorzystywać je do osiągnięcia celów wskazanych w ust. 1 powyżej.

§ 5.

Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego, polegającą na:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3. działalności charytatywnej,
  4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  7. wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej,
  8. promocji i organizacji wolontariatu,
  9. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  10. przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,
  11. prowadzeniu placówek wychowania przedszkolnego,
  12. prowadzeniu szkół podstawowych,
  13. prowadzeniu liceów ogólnokształcących,
  14. prowadzeniu szkół policealnych,
  15. prowadzeniu pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  16. prowadzeniu pozaszkolnych form edukacji artystycznej.
 1. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:
  1. badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
  2. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  3. szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z),
  4. licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B),
  5. technika (PKD 85.32.A),
  6. branżowe szkoły I stopnia (PKD 85.32.B),
  7. branżowe szkoły II stopnia (PKD 85.32.D),
  8. szkoły policealne (PKD 85.41.A),
  9. pozaszkolnych formach edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
  10. pozaszkolnych formach edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
  11. nauce języków obcych (PKD 85.59.A)
  12. działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z)
  13. pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z)
  14. działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
  15. działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
  16. działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
  17. działalności klubów sportowych (PKD 93.12.Z)
  18. działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z)

§ 6.

Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą :
 1. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 2. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 4. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 5. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 6. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 7. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 8. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 9. wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  (PKD 68.20.Z),
 10. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 11. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
 12. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 13. działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
 14. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
 15. placówki doskonalenia nauczycieli (PKD 85.41.C).

Rozdział II

Majątek i dochody Fundacji.

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) wpłacony przez Fundatora tworzący fundusz założycielski, a wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1000 zł (jeden tysiąc złotych).
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów z własnej działalności, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz innego mienia nabytego przez Fundację w toku działania.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 8.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady określone odrębnymi przepisami.

§ 10.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV

Organy Fundacji.

§ 11.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 12.

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób.
 2. Rada Fundacji:
  1. sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  2. ocenia roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami i stanem faktycznym,
  3. składa Fundatorowi coroczne wnioski z oceny wyników sprawozdań Zarządu,
  4. ocenia roczne i wieloletnie plany działalności Fundacji w tym i w zakresie zadań finansowanych Rada Fundacji.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony.
 5. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
  1. nie jest członkiem organu zarządzającego, ani nie pozostaje w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem tego organu,
  2. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 7. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

§ 13.

 1. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.
 2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.
 3. W akcie powołania członków Zarządu Fundator określa ich funkcję w Zarządzie.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizowanie celów Fundacji,
  2. prowadzenie spraw Fundacji,
  3. sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji,
  4. reprezentowanie Fundacji,
  5. zawieranie umów w imieniu Fundacji.
 5. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni.
 6. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji jednoosobowo, a pozostali członkowie Zarządu dwuosobowo.
 7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wymaga uchwały Rady Fundacji.

§ 14.

Zarząd zobowiązany jest składać Radzie Fundacji i właściwemu Ministrowi sprawozdanie z działalności Fundacji do 30 marca każdego roku za rok ubiegły.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

 1. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Zarząd lub wyznaczony przez Fundatora likwidator.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cele zbliżone do celów Fundacji wskazane przez Fundatora.
 3. Decyzje w sprawie zmiany statutu Fundacji, bez możliwości zmiany celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 4. Skreślony.

Fundator – Alicja Styczewska